طرح های آبیاری مزرعه نو حسن آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مزرعه نو حسن آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام