طرح های آبیاری مرودشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مرودشت

مناقصات لوله کانال تلگرام