طرح های آبیاری مراوه تپه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مراوه تپه

مناقصات لوله کانال تلگرام