طرح های آبیاری مراغه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مراغه

مناقصات لوله کانال تلگرام