طرح های آبیاری محلات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در محلات

مناقصات لوله کانال تلگرام