طرح های آبیاری مبارکه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مبارکه

مناقصات لوله کانال تلگرام