طرح های آبیاری ماکو

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ماکو

مناقصات لوله کانال تلگرام