طرح های آبیاری مانه و سملقان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مانه و سملقان

مناقصات لوله کانال تلگرام