طرح های آبیاری مامونیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مامونیه

مناقصات لوله کانال تلگرام