طرح های آبیاری ماسال

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ماسال

مناقصات لوله کانال تلگرام