طرح های آبیاری لنده

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در لنده

مناقصات لوله کانال تلگرام