طرح های آبیاری لنجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در لنجان

مناقصات لوله کانال تلگرام