طرح های آبیاری لردگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در لردگان

مناقصات لوله کانال تلگرام