طرح های آبیاری لای بید

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در لای بید

مناقصات لوله کانال تلگرام