طرح های آبیاری لالی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در لالی

مناقصات لوله کانال تلگرام