طرح های آبیاری قم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قم

مناقصات لوله کانال تلگرام