طرح های آبیاری قلعه گنج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قلعه گنج

مناقصات لوله کانال تلگرام