طرح های آبیاری قصر شیرین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قصر شیرین

مناقصات لوله کانال تلگرام