طرح های آبیاری قصرقند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قصرقند

مناقصات لوله کانال تلگرام