طرح های آبیاری قشم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قشم

مناقصات لوله کانال تلگرام