طرح های آبیاری قزوین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قزوین

مناقصات لوله کانال تلگرام