طرح های آبیاری قرچک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قرچک

مناقصات لوله کانال تلگرام