طرح های آبیاری قروه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قروه

مناقصات لوله کانال تلگرام