طرح های آبیاری قدس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قدس

مناقصات لوله کانال تلگرام