طرح های آبیاری قادیکلا بزرگ

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قادیکلا بزرگ

مناقصات لوله کانال تلگرام