طرح های آبیاری قادیکلا ارطه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قادیکلا ارطه

مناقصات لوله کانال تلگرام