طرح های آبیاری قائنات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قائنات

مناقصات لوله کانال تلگرام