طرح های آبیاری قائم شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در قائم شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام