طرح های آبیاری فیروز کوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فیروز کوه

مناقصات لوله کانال تلگرام