طرح های آبیاری فیروز آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فیروز آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام