طرح های آبیاری فیروزه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فیروزه

مناقصات لوله کانال تلگرام