طرح های آبیاری فومن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فومن

مناقصات لوله کانال تلگرام