طرح های آبیاری فهرج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فهرج

مناقصات لوله کانال تلگرام