طرح های آبیاری فنوج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فنوج

مناقصات لوله کانال تلگرام