طرح های آبیاری فسا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فسا

مناقصات لوله کانال تلگرام