طرح های آبیاری فریمان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فریمان

مناقصات لوله کانال تلگرام