طرح های آبیاری فریدونکنار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فریدونکنار

مناقصات لوله کانال تلگرام