طرح های آبیاری فریدن

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فریدن

مناقصات لوله کانال تلگرام