طرح های آبیاری فردیس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فردیس

مناقصات لوله کانال تلگرام