طرح های آبیاری فردوس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فردوس

مناقصات لوله کانال تلگرام