طرح های آبیاری فراهان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فراهان

مناقصات لوله کانال تلگرام