طرح های آبیاری فراشبند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فراشبند

مناقصات لوله کانال تلگرام