طرح های آبیاری فامنین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فامنین

مناقصات لوله کانال تلگرام