طرح های آبیاری فاریاب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فاریاب

مناقصات لوله کانال تلگرام