طرح های آبیاری فاروج

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فاروج

مناقصات لوله کانال تلگرام