طرح های آبیاری فارسان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در فارسان

مناقصات لوله کانال تلگرام