طرح های آبیاری عنبر آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در عنبر آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام