طرح های آبیاری علی آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در علی آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام