طرح های آبیاری عقدا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در عقدا

مناقصات لوله کانال تلگرام