طرح های آبیاری عسلویه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در عسلویه

مناقصات لوله کانال تلگرام